คะแนนสอบกลางภาครายวิชา INT606 Networking ภาค 2/2560