หลักสูตร BIS จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ"Digital Technology and Entrepreneurship"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Digital Technology and Entrepreneurship"

 

จัดโดย หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS)

วิทยากร: นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน

ประธานกรรมการ: บริษัท อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี  จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 -11.00 น.  ณ ห้องเรียน 4/2 ชั้น 4 SIT

 

เนื้อหาการบรรยาย พอสังเขป

  • การเปลี่ยนแปลงทางด้าน Digital Technology ทำให้เกิดผลต่อธุรกิจโดยรวมในวงกว้างหรือที่เรียกว่า Digital Disruption ได้ก่อให้เกิดทั้งปัญหาและโอกาสในการทำธุรกิจเกือบทุกสาขา การบรรยายนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับโอกาสของธุรกิจใหม่ที่จะอาศัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้าง Business Model ที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • เทคโนโลยีที่จะยกตัวอย่างในการบรรยายคือ The Internet of Things (IoT), Digital Fabrication, Distributed Manufacturing และ Platform Business Model

**มีอาหารว่างรับรอง 1 มื้อ**

**สำรองที่นั่ง ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง  20 มีนาคม 2561 ได้ที่  >> แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมฟังบรรยาย

ติดต่อสอบถาม

คุณมะยุลา เดชศรฐิติวัฒน์

Tel. 024709849

e-mail: Mayula@sit.kmutt.ac.th