กรุงเทพประกันชีวิตรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และยังได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรงอันเป็นการพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

  รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และเอกสารแนบ