ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Firm presentation วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่คณะ SIT จัดกิจกรรม Firm Presentation เพื่อแนะนำบริษัท Yannix และ บริษัท Thai NS เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57 สามารถนับเป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ที่มหาวิทยาลัย ฯ กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต้องเข้าร่วมได้

ขอสรุปรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมและได้นับชั่วโมงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ : 1. นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น ที่จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
                 2. นักศึกษาต้องเข้ารับฟังครบทั้ง 2 บริษัท 
                 3. อ้างอิงหลักฐานตามใบลงชื่อเท่านั้น