update ตารางสอนเทอม 2/2560 (มีแก้ไขวิชา INT 107 ปี 1 และแก้ไขห้องเรียนวิชา INT 205 INT 306 INT 301))

มีแก้ไขตารางสอนนศ.รหัส 60 ปี 1 วิชา INT 107 Platform ของ ดร.โอฬาร
แก้ไขห้องเรียนวิชา INT 205 INT 306 วันจันทร์
แก้ไขห้องเรียนวิชา INT 205 INT 301 วันอังคาร
ตามตัวอักษรสีแดง
ฝ่ายบริการการศึกษา