MSC ชี้แจงการทำ Short Paper สำหรับนักศึกษาที่ลง Workshop ตัวที่ 2 ภาค 2/2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง ชี้แจงการทำ Short Paper ภาค 2/2560

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้นักศึกษาปริญญาโทที่ลง Workshop ตัวที่ 2

เพื่อทำ Short Paper ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

เวลา 15.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561