นศ.รหัส 57 ที่ส่ง CD Project ต้อง upload เอกสารโครงงาน

ประกาศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จัดส่ง cd Projectเรียบร้อยแล้ว ขอให้ upload เอกสารและไฟล์ผลงานที่เกี่ยวข้อง (Zip file) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB ที่
https://seniorproject.sit.kmutt.ac.th/>manage project>my project
กรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อ พี่นุ่น ทีม Software คณะ IT เบอร์ 0-2470-9828  หรือ E-mail: chortip.rah@sit.kmutt.ac.th
ทุกกลุ่มต้องดำเนินการ upload file ค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา