ประกาศปฏิทินโครงงานและแบบเสนอหัวข้อโครงงานนศ.รหัส 58

ประกาศ
ขอให้นศ.รหัส 58 เข้าไป ดูปฏิทินโครงงาน และ download  แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน ใน classroom on demand วิชา INT 353 
ฝ่ายบริการการศึกษา