ขอเพิ่มเติมรายชื่อนศ.ชั้นปีที่ 3 ผ่านการพิจารณาให้ขอจบ 3.5 ปี

ประกาศ
หลักสูตรฯ ขอแจ้งรายชื่อนศ.ชั้นปีที่ 3 ที่ทำเรื่องขอจบ 3.5 ปี โดยทางหลักสูตรได้พิจารณาให้รหัสนศ.ต่อไปนี้สามารถจบภายใน 3.5 ปีได้
1. 58130500010
2. 58130500011
3. 58130500037
4. 58130500044
5. 58130500045
6. 58130500113
ฝ่ายบริการการศึกษา
10-1-61