ตารางสอน หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 2/2560

 

             (เปิดภาค 2/2560 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561)

​        (เปิดภาค 2/2560 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561)