MSC แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการขอผ่อนผัน/กำหนดการ/ขั้นตอน การชำระค่าลงทะเบียนระดับปริญญาโท สาขา IT, SE ภาคการศึกษาที่ 2/2560

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติผ่อนผัน  คลิกดูรายชื่อ

 

หมายเหตุ   สำหรับสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากส่วนงานช่วยเหลือทางการเงินของมหาวิทยาลัย

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 

1. นักศึกษาสามารถเข้าระบบลงทะเบียน https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf

  เพื่อพริ้นใบชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

 

2. การชำระเงินต้องชำระภายใน 31 มกราคม 2561

 

3. กรณีไม่ชำระภายในวันที่กำหนดถือว่านักศึกษาไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน

   และต้องติดต่องานทะเบียนเพื่อออกใบชำระเงินใหม่และนับค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560