ตารางสอบ Comprehensive ภาค 2/2560

ตารางสอบ Comprehensive ภาค 2/2560  คลิกดูตารางสอบ

 

1. นักศึกษาที่สมัครสอบได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด

 

2. กรณีผ่านวิชาเรียนครบตามหลักสูตรกำหนดแล้ว ต้องชำระค่ารักษาสภาพ/ลาพักการศึกษาถึงมีสิทธิ์สอบ