มจธ. รับสมัครทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2560
 
 
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป) 
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
5. หากมีปัญหาทางการเงินที่กระทบกับการเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ 22 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
 
อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  วันนี้ - 12 มกราคม 2561
 
ขั้นตอนการสมัคร
1.   บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยเลือกเมนู “ข้อมูลประวัตินักศึกษา” หัวข้อ”บันทึกประวัติ” หากไม่สามารถบันทึกได้ให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
2.   บันทึกการสมัครทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” เลือก “ทุนจ้างงานนักศึกษา”
3.   กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
4.   ยื่นแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ภายในวัน   12 มกราคม 2561 
     
(กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ย้ายหน่วยงานชั่วคราวไปที่ ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ออกจากลิฟต์ชั้น 6 เดินขึ้นบันไดครึ่งชั้น แต่ถ้าออกจากลิฟต์ชั้น 7 เดินลงบันไดครึ่งชั้น)
 
 
หมายเหตุ
 
นักศึกษาที่สมัครทุนจ้างงานของมหาวิทยาลัย แต่ต้องการทำงานกับหน่วยงานในคณะฯ ต้องสำเนาใบสมัครทุนให้พี่วิชชุดา ที่ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 หากนักศึกษาไม่ส่งสำเนาให้พี่วิชชุดา ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาทำงานที่หน่วยงานอื่นๆ ในมจธ. 
 
English version, please directly contact K. Vichchuda at ELCS office, the 2nd floor of SIT building.