บริษัท สารพัดช่าง.com จากัด รับสมัครตำแหน่ง Web Developer และ Programmer

สารพัดช่าง.com เป็นเว็บไซต์เพื่อแก้ปัญหาวงการรับเหมาก่อสร้าง โดยพันธกิจของเว็บ คือการสร้างเครือข่ายวงการรับเหมาก่อสร้าง ให้มีความน่าเชื่อถือ และคุณภาพมากขึ้น สร้าง Ecosystem สาหรับธุรกิจ Construction & Material

Company Website www.sarapadchang.com

------------------------------------

ภาพรวมงาน

พัฒนาเว็บไซต์ "สารพัดช่าง.com" ให้มีประสิทธิภาพสูง

------------------------------------

คุณสมบัติ

- สามารถพัฒนา Responsive Web Site

- มีทักษะด้าน HTML&CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, jSon และ PHP

- มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล (เช่น MySQL หรืออื่น ๆ)

- มีทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับการทา Web Services และ Plug-in/API

- มีความชอบในการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม หรือเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอ

- ศึกษาการทางานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

- ถ้าสามารถทา NodeJS, Laravel, CI หรือ Network ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

------------------------------------

สวัสดิการ

- ที่ทางานมีบริการ เครื่องดื่ม ชา กาแฟฟรี

- การเติบโตในหน้าที่การงานสูง

- ไม่มีชุดแต่งกาย Uniform (แค่แต่งกายเหมาะสม)

------------------------------------

สถานที่ทางาน

สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาทางานลงสถานีลุมพินี หรือ ขับรถมาได้มีที่จอดรถให้ฟรี บรรยากาศการทางานเป็นกันเอง สถานที่ทางานเป็นธรรมชาติส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

------------------------------------

สวัสดิการสาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่

- สามารถตกลงช่วงวันและเวลาทางานได้ ให้มีความยืดหยุ่นตามตารางเรียน (เพื่อให้สะดวกกับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่)

- อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 10,000 ต่อเดือน และเพิ่มตามความสามารถ

- หากนักศึกษามีความชอบบริษัท สามารถบรรจุเป็นพนักงานประจาได้ทันที

------------------------------------

หากนักศึกษาสนใจ ติดต่อ คุณพัชรนันท์ โทร 087-3348820 หรือ marketing@sarapadchang.com

------------------------------------