ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญา โท และ ปริญญาเอก เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด ตาม link: www.parliament.go.th  หรือ  https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=43695&filename=index_05

 

การสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจสามารถสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดย

1.       ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ หรือ       

2.       ส่งทางไปรษณีย์  เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10130

 

คุณลักษณะของโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุการวิจัย

1.       โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้ว

2.       มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1   การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

2.2   การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาการทำหน้าที่ของรัฐสภาและกรรมาธิการ การพัฒนางานและกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ

2.3   สนับสนุนกระบวนการทำงานของรัฐสภาเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายและการแสดงบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียน