Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _field_info_field_cache() (line 27 of /var/hosting/www4/student/modules/field/field.info.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_include() (line 113 of /var/hosting/www4/student/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in theme() (line 1065 of /var/hosting/www4/student/includes/theme.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_include() (line 113 of /var/hosting/www4/student/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3161 of /var/hosting/www4/student/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 12 of /var/hosting/www4/student/sites/all/modules/rules/includes/rules.core.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3161 of /var/hosting/www4/student/includes/bootstrap.inc).

ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญา โท และ ปริญญาเอก เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด ตาม link: www.parliament.go.th  หรือ  https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=43695&filename=index_05

 

การสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจสามารถสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดย

1.       ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ หรือ       

2.       ส่งทางไปรษณีย์  เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10130

 

คุณลักษณะของโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุการวิจัย

1.       โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้ว

2.       มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1   การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

2.2   การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาการทำหน้าที่ของรัฐสภาและกรรมาธิการ การพัฒนางานและกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ

2.3   สนับสนุนกระบวนการทำงานของรัฐสภาเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายและการแสดงบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียน