ประกาศจ่ายค่า ลิขสิทธิ์ (Licence) วิชา BIS671 ERP Workshop รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18 -22 ธ.ค.2560) ภาคการศึกที่ 2/2560

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชา BIS671 ERP Workshop เพิ่มเติมในภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

ให้ดำเนินการชำระเงินค่าลิขสิทธิ์  (License)  ระหว่างวันที่ 18 -22 ธันวาคม 2560

 

และให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน การชำระเงินเพื่อประโยชน์สำหรับนักศึกษา

 

รายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน