ประกาศผลการจองวิชาเลือกเทอม 2/2560

ประกาศ
วิชา INT 370 IT System Implementation ของ อ.กิตติพันธุ์ ปิดค่ะ
หมายเหตุ ขอให้นศ.ที่จองวิชาไว้ ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันลงทะเบียนผ่านระบบของ New ACIS ถ้าเปิดเทอมแล้วไม่ยืนยันการจอง จะถือว่านศ.สละสิทธิ์วิชานั้นๆ
นศ.ลงทะเบียน ขอให้ดูที่ชื่อวิชาก่อนยืนยันการลงนะค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา