ประกาศกำหนดการจองเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา INT670, INT672 ภาค 2/2560

 

 

  • นักศึกษาที่สามารถเข้าระบบได้เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งจองวิชา INT670, INT672 เท่านั้น 

         (กรณีนักศึกษาที่ต้องการจองเอกสารแต่ไม่ได้จองวิชาไว้สามารถแจ้งเมล์ที่

          aphorn@sit.kmutt.ac.th ตามเวลาที่กำหนดให้จอง)