ปฏิทินการส่งโครงงานของนศ.รหัส 58 เทอม 2/2560

กำหนดการจัดส่งแบบนำเสนอโครงงานของนศ.รหัส 58 ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตาม file ที่แบมาพร้อมนี้ค่ะ

ฝ่ายบริการการศึกษา