เวลาให้บริการระหว่างปิดภาคการศึกษาของบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560

ประกาศ
เรื่อง    เวลาให้บริการระหว่างปิดภาคการศึกษาของบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560
                                  ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการระหว่างปิดภาคการศึกษา
                 ของบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 - วันที่ 7 มกราคม 2561 ดังนี้
       วันจันทร์-วันศุกร์                   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
                                 วันเสาร์                                 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
       วันอาทิตย์                             งดให้บริการ (เริ่มวันที่ 3 ธันวาคม 2560)
                                        ทั้งนี้เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 8 มกราคม 2561
 
         ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560