ขอเชิญนักศึกษาสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาจากทั่วประเทศเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย ฯ ได้ขอให้แต่ละคณะเสนอชื่อนักศึกษาจำนวน 1 คน และ/หรือ นักศึกษาพิการ จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  

นักศึกษา SIT ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไข โปรดกรอกข้อมูลในเอกสารแนบและส่งมาที่พี่แอล anutra@sit.kmutt.ac.th  ภายในวันที่ 1 ธันวาคนนี้ เพื่อคณะ ฯ จะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับคณะ ฯ และนำเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยในลำดับถัดไป  

ติดต่อสอบถาม  คุณอนุตรา  พรวดี (พี่แอล)  
02 470 9889