ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการในวันที่ 5,10 และ 11 ธันวาคม 2560

                                                                      ประกาศ

                                                                เรื่อง งดให้บริการ

 

    ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการในวันที่ 5,10 และ 11 ธันวาคม 2560

 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน