ประกาศผลสอบ Workshop (เฉพาะส่วนของคะแนนไม่รวมผล Short Paper) ภาค 1/2560 (Update)

ประกาศผลสอบ Workshop ภาค 1/2560  คลิกดูผลสอบ

  

     หมายเหตุ   1. ผลสอบนี้แสดงเฉพาะส่วนคะแนนสอบไม่รวมผลของ Short Paper

 

                     2. ช่องคะแนนที่มีผลการเรียนเป็น I สามารถสมัครสอบได้ที่

                          URL: http://webapp1.sit.kmutt.ac.th/2test_workshop/

                          ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 2560 (เวลา 10.00 น.) - วันที่ 1 ธ.ค. 2560 (เวลา 16.00 น.)

                           วิชา INT677/BIS675 วิชา ITIL นศ.ที่มีผลการเรียนเป็น I  สามารถสมัครได้ตั้งแต่

                           วันที่ 28 พ.ย. 2560 - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

 

                     3. นักศึกษาโปรดอ่านรายละเอียดเบื้องต้นให้ครบถ้วน

 

                     4. ตารางการสอบซ่อมก่อนลงทะเบียนภาค 2/2560  คลิก