ข้อปฏิบัติในการส่งตรวจบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเทอม 1/2560