ขั้นตอนการส่งหน้าลิขสิทธิ์โครงงานของนศ.รหัส 57 หลักสูตร B.Sc. IT

-ขอให้นศ.ปฏิบัติตาม File ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ 
ฝ่ายบริการการศึกษา