ประกาศแบบฟอร์มหน้าลิขสิทธิ์โครงงาน

ประกาศ
ขอให้นศ.แต่ละกลุ่มเข้าไป download แบบฟอร์มหน้าลิขสิทธิ์โครงงานได้ที่ classroom on demand INT 353/ INT 450 ค่ะ
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยการพิมพ์หรือเขียน(ขอตัวบรรจง) print ส่งที่พี่ตุ๊ก ชั้น 2 กลุ่มละ 1 ชุด ค่ะ
หมายเหตุ นศ.กลุ่มใดที่ทำโครงงานให้กับหน่วยงานภายนอก ขอให้แจ้งให้หน่วยงานภายนอกทำหนังสือยินยอมในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยค่ะ (โดยใช้แบบฟอร์มของหน่วยงายภายนอกอย่างเป็นทางการ)
ฝ่ายบริการการศึกษา
20/11/60