ประกาศจ่ายค่า ลิขสิทธิ์ (Licence) วิชา BIS671 ERP Workshop ภาคการศึกที่ 2/2560

ชำระค่าลิขสิทธิ์  (Licence)

 

วิชา BIS671 Enterprise Resource Planning Workshop  ของภาค 2/2560

 

นักศึกษาโปรดชำระเงิน ค่าลิขสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน  2560

 

(ดูรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม)