ประกาศ คะแนน Assignment วิชา BIS674/INT698 Audit Workshop ภาค 1/2560