ประกาศกำหนดวันส่ง CD Project ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนศ.รหัส 57

ประกาศ
ให้นศ.รหัส 57 ส่ง CD Project จำนวน 1 แผ่น ฉบับสมบููรณ์ โดยผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก / LF / ศูนย์ภาษาอังกฤษ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 60 ค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา