ขอเปลี่ยนห้องสอบวิชา Data Center และ HCI ตารางสอบปลายภาค 1/2560 (ตารางพบที่ปรึกษา) update ณ วันที่ 20 พ.ย. 60

1. ขอย้ายห้องสอบวิชา INT 492 Data center และ วิชา INT 305 HCI
2. เปลี่ยนวันเวลาสอบวิชา INT 401 ค่ะ กำหนดตารางวัน-เวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนเทอมหน้าด้วยค่ะ