ประกาศวิชา INT 492 Enterprise Web Development งดสอนวันที่ 10 และ 17 พ.ย. 60

ประกาศ
วิชา INT 492 Enterprise Web Development งดสอนวันศุกร์ที่ 10 และ 17 พ.ย. 60 ค่ะ
วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 สอนปกติค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา