ประกาศกำหนดการสมัครสอบ Comprehensive ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ครั้งที่ 3) นักศึกษาที่ตาดว่าจะลงทะเบียนครบหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถสมัครได้

กำหนดการสมัครสอบ

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 (การสมัครและการชำระเงินผ่าน Bill Payment ตามเวลาการให้บริการของธนาคารเท่านั้น)

 

URL: สมัครสอบ 

 

กำหนดการสอบ   วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.