ประกาศขอให้นศ.เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง ความเครียดและโรคซึมเศร้า (ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ค่ะ)

เพิ่มเติมข้อมูล การเข้าฟังครั้งนี้ไม่ได้นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจบการศึกษาค่ะ
ประกาศ
ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง ความเครียดและโรคซึมเศร้า โดยทางคณะฯ จะจัดให้นศ.เข้าฟังแบ่งเป็น 2 วัน โดยเริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น. คือ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด ชั้น 1
- ปี 1 รหัส 60 ขอให้รหัส 70-92 ขอให้เข้าฟัง
- ปี 3 ห้อง B ที่ไม่มีเรียนวิชา INT 202 และไม่ติดเรียนวิชา LNG 201 ขอให้เข้าฟัง
- ปี 4 ห้อง B   ขอให้เข้าฟัง
หรือ นศ.ที่ไม่ติดเรียนสามารถเข้าได้
วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด ชั้น 1
- ปี 1 รหัส 47 - 138
- ปี 2 รหัส 01-51
- ปี 3 นักศึกษาที่ไม่ติดเรียนวิชา LNG 201 G.3
- ปี 4 นักศึกษาที่ไม่ติดเรียนวิชา DSM และ Logistics
หรือนศ.ที่ไม่ติดเรียนสามารถเข้าได้
หมายเหตุ   การเข้าฟังกิจกรรมครั้งนี้  ไม่ได้นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมเพื่อใช้ในการจบการศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา
9-11-60