ประกาศคะแนนกลางภาควิชา INT601 Enterprise Computing Platform (Update)