แจ้งนักศึกษารหัส60 มารับระเบียนประวัติ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

แจ้งนักศึกษารหัส  60  รับระเบียนประวัติ เพื่อ เซ็นต์ชื่อรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

กรุณามารับเอกสาร ภายใน วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17:00 น.

ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 2