ตรวจสอบรายชื่อ/URL สำหรับการสอบปลายภาค Take home วิชา INT651 Telecommunication Technology และวิชา INT702 Researchnology ภาค 1/2560

วิชา Research Methodology

                (กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนและไม่มีรายชื่อโปรดแจ้ง aphorn@sit.kmutt.ac.th 

                 ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

 

  •      วันเวลาสอบ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.00-23.59 น.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

วิชา INT651 Telecommunication Technology

                (กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนและไม่มีรายชื่อโปรดแจ้ง aphorn@sit.kmutt.ac.th 

                 ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

 

  •      วันเวลาสอบ วันพฤหัสบดีที่ 16  พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.00-23.59 น.