กำหนดการลงทะเบียน / ลาพักการศึกษา / ผ่อนผันการลงทะเบียน ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษา 2/2560

ก่อนคลิกยืนยันการลงทะเบียนนักศึกษาต้องมั่นใจว่าข้อมูลวิชาเรียนถูกต้อง

เนื่องจากหากลงผิดหรือขอเปลี่ยนแปลงภายหลังมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายคืน

 

****ผลการจองรายวิชาจะคงสิทธิ์ไว้เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

      หรือเฉพาะนักศึกษาที่แจ้งคำร้องผ่อนผันและต้องชำระเงินตามช่วงเวลาที่ผ่อนผันเท่านั้น

      กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแต่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด

      ระบบลงทะเบียนจะลบรายวิชาที่นักศึกษาจองไว้ทั้งหมด****               

............................................................................................................

................................................................................................................................

           (กรณีรอผล Short Paper / รอสอบซ่อม Workshop สำหรับนักศึกษาที่รอผลการเรียนที่เป็น I)

 

         ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

..................................................................................................................................

  • ตารางสอน - สอบ ภาค 2/2560

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารนเทศ (ภาคค่ำ)

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

            - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

            - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

...................................................................................................................................

          รายวิชาที่เปิดให้จองแต่ไม่เปิดสอนในภาค 2/2560 เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาเลือกน้อย

สาขา IT ภาคค่ำ          INT601, INT603, INT605, INT606  โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถลงเรียนกับ IT ภาคเสาร์-อาทิตย์ ได้

รายวิชา Workshop      INT671, INT673, INT676