ประกาศคะแนนสอบ Workshop ครั้งที่ 3 ภาค 1/2560 และกำหนดการสมัครสอบครั้งที่ 4