ประกาศ ห้าม นศ.เข้าไปในปล่องของลิฟท์ขนของบริเวณชั้น 1 โดยเด็ดขาด

ประกาศ
คณะฯ ขอความร่วมมือนศ.ห้ามเข้าไปในบริเวณปล่องของลิฟขนของชั้น 1 โดยเด็ดขาด ถ้านศ.คนใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติหรืออื่นๆ ตามที่เห็นควรค่ะ

ฝ่ายบริการการศึกษา