งดสอน และ นัดPresent วิชา SWE 650 Software Process Improvement ภาคเรียนที่ 1/2560

วิชา SWE650 Software Process Improvement  (ผู้สอน ผศ.ดร.พรชัย  มงคลนาม )  ภาคเรียนที่ 1/2560

- งดสอน    วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

- Present  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560    เวลา 14.00  - 18.00 น.  ห้อง CB 2306

 

ดวงเนตร แจ่มดวง (เบล)

นักบริการการศึกษา