ประกาศนศ.รหัส 58 ขอให้เข้าร่วมโครงการ Agile Workshop ในช่วงวันที่ 9-11 ธันวาคม 60

ประกาศ
นักศึกษารหัส 58 (ชั้นปีที่ 3) ช่วงปิดเทอมวันที่ 9-11 ธันวาคม 60 ขอให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการ Agile Workshop ที่ทางหลักสูตรฯ ได้จัดขึ้น
ถ้านศ.คนใดไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้ส่งใบคำร้องออนไลน์ มาถึง ดร.อุมาพร เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป
หมายเหตุ นศ.คนใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนวิชา INT 353 IT Project I ในภาคการศึกษาที่ 2/60 ถ้าไม่มีเหตุอันสมควรในการไม่เข้าร่วม
ฝ่ายบริการการศึกษา