ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการในวันที่ 13, 23 และ 26 ตุลาคม 2560

ประกาศ

เรื่อง งดให้บริการ

 

                           ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการในวันที่ 13,23 และ 26 ตุลาคม 2560

 

 
 

                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

*คืนหนังสือได้ที่กล่อง Return Box ขวามือ หน้าประตูห้องสมุดค่ะ*