คะแนนสอบกลางภาครายวิชา INT652 Internet Engineering ภาค 1/2560

ดูคะแนนสอบกลางภาค 1/2560 INT652: https://st.sit.kmutt.ac.th/int652/

สามารถ log in ได้โดยใช้ account ของคณะ