ขอให้นศ. ที่มารายชื่อ ดังต่อไปนี้ ส่งผลการเรียน MVA ผ่านทาง website Microsoft ให้กับ อาจารย์สุรีย์ suree@sit.kmutt.ac.th ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560

ขอให้นศ. ที่มารายชื่อ ดังต่อไปนี้ ส่งผลการเรียน MVA ผ่านทาง website Microsoft ให้กับ อาจารย์สุรีย์ suree@sit.kmutt.ac.th ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ค่ะ
 
นายนนทรัตน์  กิจยะกานนท์

นายปิยะณัฐ  สิมลี

นางสาวสุกัญญา  คำแก้ว

นางสาวกัญญพร  วิทรุม

นายจิรกิตติ์  เมธานวนนท์

นางสาวประภัสสร  ศรีวิเศษ

นายหิรัณย์  วงศ์ปิยชน