แต่งตั้งกรรมการ Short Paper และการส่งฉบับสมบูรณ์ ภาค 1/2560