Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _field_info_field_cache() (line 27 of /var/hosting/www4/student/modules/field/field.info.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_include() (line 113 of /var/hosting/www4/student/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in theme() (line 1065 of /var/hosting/www4/student/includes/theme.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_include() (line 113 of /var/hosting/www4/student/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 330 of /var/hosting/www4/student/includes/module.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3161 of /var/hosting/www4/student/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 12 of /var/hosting/www4/student/sites/all/modules/rules/includes/rules.core.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3161 of /var/hosting/www4/student/includes/bootstrap.inc).

เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นว่าการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากทุนการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป มูลนิธิฯ จึงได้มีการขยายการให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุน ดังนี้
1. ทุนนี้จะพิจารณาให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องจนจบการศึกษามูลค่าทุนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
2. ในกรณีที่มีความเหมาะสมใกล้เคียงกันจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ความขาดแคลนประกอบด้วยและในกรณีที่บางสาขาไม่มีผู้สมัครหรือไม่มีผู้สมควรได้รับทุนจะพิจารณาให้ผู้สมัครจากสาขาอื่นได้รับทุนแทน
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สัญชาติไทย และเป็นนักศึกษาสัญชาติไทยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2 หรือ 3 ในสาขาวิชาที่ให้ทุนตามระบบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2560
- มีความสนใจในการทำงานในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมภายหลังจากการสำเร็จการศึกษามีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา(ตามหลักสูตร) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มูลนิธิฯและกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยจัดขึ้นได้
- มีความประพฤติดี ทัศนคติดี และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่าและไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน
- ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.), กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจนหรือทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
- หากเคยทำกิจกรรม หรือ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารแนบ

AttachmentSize
KMUTT_ATS.pdf300.52 KB