ประกาศนศ.ปีที่ 3 และ 4 (ที่ทำโครงงานไม่เสร็จ) สามารถใช้ห้อง Makerspace ที่ CB 4 ชั้น 8

ประกาศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนวิชา INT 353 IT Project I และ  INT 450  IT Project II สามารถเข้าใช้ห้อง Makerspace ที่ CB 4 ชั้น 8 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยของให้นศ.อ่านข้อปฏิบัติการใช้ห้องตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้
ฝ่ายบริการการศึกษา