ประกาศข้อปฏิบัติการใช้ห้อง Makerspace ที่ CB 4 ชั้น 8

ประกาศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนวิชา INT 353 IT Project I และ  INT 450  IT Project II สามารถเข้าใช้ห้อง Makerspace ที่ CB 4 ชั้น 8 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยของให้นศ.อ่านข้อปฏิบัติการใช้ห้องตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้
ฝ่ายบริการการศึกษา