เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา BIS603 Strategic Marketing Management วันเสาร์ที่ 30 ก.ย.2560

 

 

นักศึกษาที่เรียน BIS603 Strategic Marketing Management

 

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560  ให้เข้าฟังบรรยาย

หัวข้อ  " International Education Excellence & Marketing : A case Study of Atlantic Canada"

 

สอนโดย รศ. ดร. นิพนธ์  เจริญกิจการ (คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

เวลา 16.00 - 19.00 น. ห้องเรียน CB2312

 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย (ที่นี่)