ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชา INT602 Algorithms ภาคการศึกษาที่ 1/2560

นักศึกษาสามารถเข้าดูประกาศคะแนนกลางภาค

INT602 Design and Analysis of Algorithms

ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน  2560  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ได้ที่

URL:  https://st.sit.kmutt.ac.th/int602/