ผลการจองรอบ 1 / ข้อมูลและกำหนดการจองวิชาเรียน (รอบ 2) หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 2/2560

...................................................................................

  • กำหนดการจองวิชาเรียน ภาค 2/2560 (รอบ 2)

​        - สำหรับนักศึกษารหัส 56-57 URLhttps://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/

         - สำหรับนักศึกษารหัส 58-59  URL: https://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/

               หมายเหตุ  นักศึกษารหัส 60 ที่เป็นนักศึกษาเทียบโอนให้ใช้ลิงค์จองวิชาเดียวกับรหัส 58-59  

         - สำหรับนักศึกษารหัส 60       URL: https://elective.sit.kmutt.ac.th/freshy/

.........................................................................................

.......................................................................................

  • ตารางสอน-สอบ ภาค 2/2560

​     - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ)

​     - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

...................................................................................

  • ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร

​         - สำหรับนักศึกษารหัส 56-57

         - สำหรับนักศึกษารหัส 58-59

         - สำหรับนักศึกษารหัส 60

........................................................................................        

​........................................................................................

  • คำอธิบายรายวิชาเรียน

​        - สำหรับนักศึกษารหัส 56-57

        - สำหรับนักศึกษารหัส 58-60

........................................................................................